Tevékenységek

 

 

1. Az Egyesület a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére  az alábbi köz-feladat  végzésében vesz részt:

a) Közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának/művelődésre szerveződő közössé-gek tevékenységének/ a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának tá-mogatása, művészeti intézmények/ lakossági művészeti kezdeményezések, önszerveződések támoga-tása, művészeti alkalmak feltételeinek javítása, művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének segítése. /Jogszabályhely: 1991. évi XX. tv. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről 121. par.a)-b)/

 

Ennek érdekében:

- honvédelmi kulturális értékek feltárása, megőrzése, létrehozása, társadalmi terjesztése;

           - hadtörténelmi ismeretek terjesztése, az ifjúság honvédelmi nevelésében való részvétel;

           - katona-képzőművészek alkotói feltételeinek segítése, honvédelmi témájú alkotások létreho-zásának támogatása;

           - katona-képzőművészek örökségének ápolása;

           - népművészeti- és kismesterségek alkotói támogatása;

           - honvédelmi érdekű civil szervezetek támogatása, velük való együttműködés megvalósítása.

b) Kulturális szolgáltatás, nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, filmszínház, előadó művé-szeti szervezet támogatása, kulturális örökség helyi védelme, a helyi közművelődési tevékenység támogatása. /Jogszabályhely: 2011.évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13 par. (1) 17./

 

Ennek érdekében:

- a honvédség előadó művészeti tevékenységében való részvétel, a mozgalom segítése;

- a tényleges és a volt helyőrségekben élő honvédségi igényjogosultak közművelődési tevé-kenységének szervezése,

- a helyi öntevékeny alkotói-és előadó művészeti mozgalmakat segíti, bemutatkozási lehető-ségeket szervez és rendez számukra,

- a filmművészeti ismeretterjesztés érdekében fílmsorozatokat szervezése,

- ismeretterjesztő programok szervezése tartalmi összeállításánál a helyi és régiós kulturális örökség értékeinek közkinccsé tétele.

 

2. Az Egyesület, mint  közhasznú szervezet nem zárja ki, hogy ezen tevékenységek kere-tében nyújtott szolgáltatást - ingyen vagy térítési díj ellenében - bárki igénybe veheti.

3. Az Egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet az Alapszabályában meghatározott közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. A gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban meghatározott tevékenységre fordítja.

 

4. Az Egyesület szervezete politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Közvetlen politikai tevékenységnek minősül a pártpolitikai tevékenység, továbbá az országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzat vá-lasztáson jelölt állítása.